UConn Karate Club class, March 2016.
Front row:
Caitlin Boyce, Tim Newmeyer, Marissa Boyce, Yifei Han, Xiaomeng Liu, Mike Trainor, Matt Katz.
Second row: Sarah Boyce, Renjie Chen, Linkai Zhu, Yining (Jenny) Chen, Kenny Medina, Catie Lemontangue, Chen Mo, Emily Defazio, Kelly Chochran.
Back Row: Mike Jacobs, Tom Hoagland, Aidan Boyce, Ryan Jacobs, Phil Minichino, Jeremiah Smith, Brian Boyce, Zhangtongxin (Kitty) Yang, Paul Borochin, Tianmi Pu, Stephen Cruz, Feny Rasania, ?, Lucas Cummings, ?, Catherine Messer, ? Susanne Walczyk.

UConn Karate Club class, March 2016.
Front row: Alex Jacobs, Kim Bui, Tim Newmeyer, Ross, Yifei Han, Renjie Chen.
Second row: Nick McIntosh, Kitty Yang, Phil Minichino, Henry Kennell, Xiao Fen Yang, Stephen Cruz, Xinyun Liu.
Back Row: Chinh Bui, Ryan Jacobs, Paul Borochin, ?, Kenny Medina, Josh Ambroise, Donglei Wang, Jamie Jiang, Jeremiah Smith, Alif Albiruni, Mike Jacobs, Bob Jacobs.

UConn Karate Club Asst. Chief Instructor Mike Jacobs, Francis Gurahoo, Chief Instructor Bob Jacobs, Instructor Trainee Ryan Jacobs.


Back to Photo Album Index